Den 25. maj 2018 trådte en ny europæisk persondataforordning i kraft, The General Data Protection Regulation (GDPR). Rejselyst behandler persondata i henhold til EU’s persondataforordning (GDPR) og den danske persondatalovgivning. Se Rejselysts privatlivspolitik nedenfor:

 

PRIVATLIVSPOLITIK

 

Indledende bemærkninger

Som led i udøvelsen af vores virksomhed behandler vi dine personoplysninger med henblik på at opfylde formålene i denne privatlivspolitik, herunder særligt for at kunne drive virksomhed med salg af rejser. Rejselyst er dataansvarlig, når vi behandler personoplysninger til de angivne formål.

 

Vi vægter sikkerheden i forbindelse med behandling af personoplysninger højt og har derfor udarbejdet denne privatlivspolitik, så du som kunde kan få indblik i, hvordan personoplysninger behandles, herunder også hvordan du kan få indsigt i egne personoplysninger.

 

Hvad er personoplysninger?

Personoplysninger er enhver oplysning om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Ved en identificerbar fysisk person forstås en person, som direkte eller indirekte kan identificeres, blandt andet ved et identifikationsnummer eller et eller flere elementer, der er særlige for en given persons identitet.

 

 Hvilke personoplysninger behandler vi om dig og til hvilke formål?

Rejselyst behandler personoplysninger om dig til forskellige formål. Oftest behandles personoplysninger med henblik på kundeadministration og for at kunne levere det aftalte produkt i forbindelse med, at vi har solgt en rejse til dig. Vi behandler normalt kun almindelige personoplysninger, men kan i visse tilfælde være nødsaget til at behandle ”følsomme personoplysninger”, eksempelvis hvor du som kunde har behov for specialmenuer eller lignende. Behandling af personoplysninger er en forudsætning for, at vi kan opfylde vores forpligtelser, og manglende afgivelse af personoplysninger vil ofte betyde, at vi er ude af stand til at opfylde vores forpligtelser.

 Rejselyst indsamler typisk følgende oplysninger:

  •  Kundeoplysninger

 Kundeoplysninger er oplysninger, som du giver os, når du kontakter os med henblik på at modtage et rejsetilbud, eller når du bestiller en rejse hos os. Oplysningerne omfatter typisk kontaktoplysninger (fornavn, mellemnavn(e), efternavn, adresse, telefonnummer, e-mail­adresse), CPR-nummer (til brug for visumansøgninger mv.), pasnummer, oplysninger om særlige præferencer på rejsen (fx oplysninger om specialkost, behov for speciel assistance i forbindelse med handicap eller anden sygdom mv.), statsborgerskab, bonuskortnumre, oplysninger, som du giver os omkring dine præferencer i forhold til markedsføring eller kommunikation, samt oplysninger, som du giver os, hvis du kontakter os med et spørgsmål for at indberette et problem, eller når du i øvrigt henvender dig til os i forbindelse med dit kundeforhold hos os.

 

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Rejselyst behandler dine personoplysninger til opfyldelse af de formål, der er anført nedenfor. Bemærk, at ikke alle formål, kategorier af oplysninger, modtagere af oplysninger eller typer af behandling af oplysninger gælder for dig i alle tilfælde. Vi behandler udelukkende dine personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt i forbindelse med dit kundeforhold eller i henhold til gældende ret.

Administration af kundeforhold

Rejselyst behandler dine personoplysninger i forbindelse med oprettelse og løbende administration af dit kundeforhold med os som led i driften af vores virksomhed, herunder bestilling af rejser og levering af vores øvrige produkter som fx visumansøgninger, rejseforsikringer, fakturering mv.

Overholdelse af gældende love og regler

Rejselyst behandler dine personoplysninger i forbindelse med overholdelse af love og regler, som vi er underlagt i forbindelse med driften af virksomheden eller til opfyldelse af forskellige indberetnings- eller oplysningsforpligtelser i henhold til gældende love og regler. Vi tilstræber at sikre, at alle personoplysninger, vi behandler, er korrekte og opdaterede. Vi beder dig derfor om altid at underrette os om eventuelle ændringer i dine personlige forhold (fx ændring af navn eller adresse), således at vi kan sikre, at dine personoplysninger altid er korrekte og ajourførte.

 

Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Retsgrundlaget for behandlingen af dine almindelige personoplysninger sker som udgangspunkt på ét af følgende grundlag: (1) Dit samtykke, (2) indgåelse eller opfyldelse af din kontrakt med Rejselyst, (3) hensynet til Rejselysts legitime interesser, dvs. de formål, der er beskrevet ovenfor, (4) opfyldelse af en retlig forpligtelse, som Rejselyst er pålagt, (5) beskyttelse af dine eller en anden fysisk persons vitale interesser, (6)  behandlingen er nødvendig for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, og (7) behandlingen er nødvendig for at overholde Rejselysts eller dine arbejds-, sundheds- og socialretlige forpligtelser, der følger af national ret eller af EU-retten. Der kan desuden være situationer, hvor vi behandler dine personoplysninger af hensyn til tredjemands legitime interesser med hensyn til de formål, der er beskrevet ovenfor, medmindre hensynet til dine interesser vejer tungere.

 

Modtagere af dine personoplysninger

Rejselyst videregiver alene oplysningerne i det omfang, det er nødvendigt som led i driften af vores virksomhed, herunder for at kunne levere din rejse samt de øvrige produkter, du har købt hos os. Vi vil typisk videregive personoplysninger til følgende modtagere i forbindelse med bestilling af en rejse og dermed relaterede produkter:

  • Flyselskaber

Rejselyst videregiver personoplysninger til flyselskaber i forbindelse med bestilling af din rejse. Til brug for bestilling af din flyrejse videregives typisk oplysninger om fornavn, mellemnavn(e), efternavn, afrejselufthavn, destination, dato for ud- og hjemrejse, bonuskortnummer, specielle ønsker i forbindelse med din rejse, herunder bestilling af specialmenuer under flyvningen og evt. behov for speciel assistance på flyet eller i lufthavnen til det valgte flyselskab.

I forbindelse med rejser til visse destinationer kan vi desuden videregive oplysninger om dit pasnummer til flyselskabet.

  • Hoteller

Rejselyst videregiver personoplysninger til de hoteller, som du skal benytte på din rejse. Til brug for bestilling af dine hotelovernatninger vil vi typisk videregive oplysninger om fornavn, mellemnavn(e), efternavn, destination, dato for ankomst og afrejse, værelseskategori, bonuskortnummer, specielle ønsker i forbindelse med din rejse, herunder bestilling af specialkost under hotelopholdet og evt. behov for speciel assistance under hotelopholdet i forbindelse med handicap eller sygdom.

  • Biludlejningsfirmaer

Rejselyst videregiver personoplysninger til biludlejningsfirmaer, hvis du skal have et køretøj til rådighed under din rejse. Til brug for bestilling af din lejebil vil vi typisk videregive oplysninger om fornavn, mellemnavn(e), efternavn, afhentningssted, lejeperiode, køretøjskategori, bonuskortnummer, specielle ønsker i forbindelse med lejen af køretøjet, herunder specielle foranstaltninger i forbindelse med handicap eller sygdom, børnesæder mv.

  • Busselskaber

Rejselyst videregiver personoplysninger til busselskaber, hvis du skal på busrejse som led i din rejse (fx i forbindelse med udflugter mv). Til brug for bestilling af din busrejse vil vi typisk videregive oplysninger om fornavn, mellemnavn(e), efternavn, afhentningssted, dato og tidspunkt for busrejsen, destination samt specielle ønsker i forbindelse med busrejsen, f.eks. behov for speciel assistance på grund af handicap eller sygdom.

  • Rejseagenter

Hvis du som led i din rejse skal deltage i udflugter, har behov for transfer, eller skal på en sammensat rundrejse, kan Rejselyst videregive personoplysninger til rejseagenter. Rejseagenten har til opgave at arrangere den pågældende udflugt eller transfer ved bestilling af de ønskede ydelser hos lokale leverandører på destinationen. Til brug for bestilling af dine udflugter, transfers mv. videregiver vi typisk oplysninger om fornavn, mellemnavn(e), efternavn, dato og tidspunkt for ankomst og/eller afrejse, type af køretøj, destination samt specielle ønsker i forbindelse med transferen eller udflugten, herunder bestilling af specialmenuer og evt. behov for special assistance på grund af handicap eller sygdom.

  • Forsikringsselskaber

Som led i bestillingen af din rejse hos os har du mulighed for at tilkøbe en rejse- og/eller en afbudsforsikring. Hvis du ønsker at tilkøbe en sådan forsikring, vil vi videregive personoplysninger til forsikringsselskabet til brug for deres indtegning af forsikringen hos dem. Til brug for tegning af en rejse- og/eller en afbestillingsforsikring videregiver vi typisk oplysninger til forsikringsselskabet om fornavn, mellemnavn(e), efternavn, e-mailadresse, destination, dato for af- og hjemrejse samt rejsetype. Rejselyst samarbejder med følgende forsikringsselskaber som led i vores virksomhed: Europæiske.

Specielt vedrørende indhentning af tilbud

Når du vælger Rejselyst, har du på visse rejsetyper mulighed for at få et kvalificeret tilbud på en rejse. Et kvalificeret tilbud er en tilbudsform, hvor der i forbindelse med udarbejdelsen af tilbuddet sker en præliminær reservation af den ønskede rejse til dig. Dette giver dig mulighed for at reservere en plads på de ønskede afgange i op til et antal nærmere angivet dage, inden du tager stilling til, om der skal udstedes en billet på den præliminære reservation, eller om den skal annulleres.

For at kunne afgive et kvalificeret tilbud videregiver vi oplysningerne om dig og den ønskede reservation til flyselskabet, hoteller eller den rejseagent, der foretager den præliminære bookning. Da der i forbindelse med indhentelsen af et tilbud videregives oplysninger til flere nye selvstændigt dataansvarlige (flyselskaber, hoteller, rejseagenter mv.), kan dine oplysninger blive opbevaret hos disse modtagere efter tilbuddets udløb – også i tilfælde af, at tilbuddet annulleres.

Rejselyst kan desuden videregive og/eller overlade dine personoplysninger til andre leverandører og/eller serviceudbydere i forbindelse med den almindelige drift af vores virksomhed, fx i forbindelse med ekstern administration af vores IT-systemer, analyseopgaver, markedsføringsopgaver, inkasso, kreditvurdering, revision, juridisk bistand mv. For yderligere oplysninger om vores leverandørers og samarbejdspartneres behandling og beskyttelse af dine personoplysninger henvises til disses privatlivspolitikker og vilkår.

Rejselyst tilstræber at begrænse videregivelse af personoplysninger i personhenførbart format i videst muligt omfang for derved at begrænse de tilfælde, hvor der videregives oplysninger, som kan henføres til dig personligt. Vi videregiver ikke dine personoplysninger, medmindre dette er nødvendigt for at kunne udføre vores virksomhed eller opfylde dine behov.

Overførsel af dine personoplysninger til tredjelande (uden for EU/EØS) 

I de tilfælde, hvor det er praktisk muligt for os, vil overførsel af dine personoplysninger ske på baggrund af de af EU-Kommissionen udarbejdede standardoverførselskontrakter, der er specielt udarbejdet til dette formål. I visse tilfælde vil det imidlertid ikke være praktisk muligt for Rejselyst at indgå en standardoverførselskontrakt. I sådanne tilfælde vil overførslen af oplysningerne ske med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 49, 1 (b), da overførslen af dine personoplysninger til det pågældende land er nødvendig af hensyn til opfyldelse af kontrakten mellem dig og Rejselyst (bestillingen af din rejse) eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for indgåelsen af en sådan kontrakt (fx i forbindelse med afgivelse af et tilbud som omtalt ovenfor).

Det er derfor vigtigt, at du er opmærksom på, at overførsel af dine personoplysninger til lande uden for EU/EØS i forbindelse med bestilling af en rejse hos Rejselyst betyder, at dine personoplysninger ikke vil nyde den samme beskyttelse som efter danske eller EU-retlige regler.

Der er i forbindelse med overførslen af oplysningerne en nærliggende risiko for, at der i det pågældende land ikke er klare, præcise og tilgængelige regler om landets myndigheders adgang til brug af dine personoplysninger, at der ikke er regler om at landets myndigheders adgang til dine oplysninger skal være nødvendig og proportional, at landet ikke har en uafhængig og effektiv tilsynsmyndighed, samt at landet ikke har tilgængelige og effektive retsmidler for de registrerede.

Hvis du ikke ønsker, at Rejselyst i forbindelse med bestilling af din(e) rejse(r) sender dine personoplysninger til modtagere uden for EU/EØS, bedes du oplyse os derom senest i forbindelse med bestillingen af din rejse.

Rejselyst videregiver ikke i noget tilfælde dine personoplysninger til modtagere uden for EU/EØS, medmindre dette er nødvendigt for at kunne udføre vores virksomhed og opfylde dine behov ved fx at levere den ønskede rejse til dig.

 

Periode for opbevaring af oplysninger samt datasikkerhed

Personoplysninger opbevares ikke længere end nødvendigt for at opfylde det formål, hvortil de er indsamlet, medmindre opbevaringen er nødvendig for at opfylde nationale lovkrav, herunder lovpligtige opbevaringsperioder i forbindelse med bogføring mv. Det er Rejselysts politik at beskytte personoplysninger ved at træffe tilstrækkelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. Når der ikke længere er behov for dine personoplysninger, vil vi sikre, at de slettes på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde. 

 

Dine rettigheder som registreret

Som registreret har du til enhver tid ret til at gøre dine rettigheder gældende efter den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning. Du kan blandt andet anmode om indsigt i de personoplysninger, som Rejselyst er i besiddelse af, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne, herunder gøre indsigelse mod automatiserede afgørelser og profilering eller mod anvendelse af dine personoplysninger til direkte markedsføring. Endvidere kan du anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, tilbagetrække et samtykke til behandling af dine personoplysninger samt gøre din ret til dataportabilitet gældende.

Hvis du ønsker at gøre én eller flere af dine rettigheder gældende, bedes du kontakte os på info@rejselyst.dk. Din anmodning vil blive behandlet i overensstemmelse med den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning.

Klage over Rejselysts behandling af dine personoplysninger kan ske til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K

E-mail: dt@datatilsynet.dk

 

Ændringer til privatlivspolitikken

Rejselyst evaluerer og opdaterer løbende denne privatlivspolitik. Du bør derfor regelmæssigt tjekke denne privatlivspolitik for eventuelle ændringer, som kan have betydning for vores behandling af dine personoplysninger.