GENERELLE BETINGELSER

Betingelserne regulerer aftaleforholdet mellem Rejselyst og kunden, som køber en pakkerejse. Aftalen indgås og gennemføres i overensstemmelse med pakkerejseloven.

1. Aftaleindgåelsen

En aftale om køb af en pakkerejse mellem kunden og Rejselyst er indgået og bindende for begge parter, når tilbud accepteres af kunden.

Tilmelding til en rejse er bindende for kunden, når kunden mundtligt eller skriftligt har meddelt Rejselyst, at kunden ønsker at bestille rejsen. Tilmelding er bindende for Rejselyst, når kunden har gennemført betaling (depositum eller fuld betaling). Ved sin tilmelding bekræfter kunden samtidig at have accepteret nærværende og/eller de pr. e-mail og/eller på www.rejselyst.dk meddelte oplyste vilkår for rejsen. Det forventes endvidere, at kunden er bekendt med almindelige offentligt tilgængelige informationer som eksempelvis klimamæssige forhold på det valgte rejsemål på det valgte tidspunkt

Såfremt kunden ikke accepterer tilbuddet inden den angivne frist eller ikke indbetaler depositum rettidigt, er Rejselyst ikke længere bundet af tilbuddet.

2. Kontrol af rejsedokumenter

Rejselyst fremsender efter aftalens indgåelse relevante rejsedokumenter til kunden. Kunden har pligt til ved modtagelse at gennemgå de fremsendte rejsedokumenter og straks reagere over for Rejselyst, såfremt oplysningerne ikke er i overensstemmelse med det aftalte.

3. Pris og betaling

Rejsens pris omfatter samtlige de i programmet eller aftalen nævnte ydelser samt alle obligatoriske skatter og afgifter. På destinationerne kan der forekomme opkrævninger af lokale gebyrer, entreer og afgifter, som det ikke er muligt at opkræve ved aftalens indgåelse, da disse betalinger relaterer sig direkte til lokale regler eller til forbrug af ekstra ydelser ud over, hvad der fremgår af aftalen. Misligholder kunden sin del af aftalen for så vidt angår betaling, har Rejselyst ret til at annullere aftalen.

4. Depositum og restbetaling

Depositum udgør 30% af rejsens pris, dog mindst kr. 2.000 kr. pr. person. I forbindelse med visse rejser kan depositum være højere. Depositum refunderes ikke ved senere afbestilling.

Slutbetaling skal sammen med beløb for evt. rejseforsikring være indbetalt senest 61 dage før afrejsedagen, hvis ikke andet er anført. Billetter og øvrige rejsedokumenter vil blive fremsendt, således at kunden har dem i hænde senest syv dage før afrejse, medmindre andet er aftalt.

I forbindelse med danske såvel som lokale højtider på rejsemålet kan det være nødvendigt, at restbeløbet indbetales tidligere end normalt. Det skyldes ændrede betalingsfrister hos f.eks. hoteller og andre leverandører.

5. Tilslutningsrejser

Rejselyst er alene ansvarlig for en tilslutningsrejse, hvis denne er markedsført sammen med hovedarrangementet som en del af pakkerejsen eller bestilt som en særaftale af kunden gennem Rejselyst. Ved en tilslutningsrejse forstås en transport af kunden fra/hen til det sted, hvor pakkerejsen henholdsvis påbegyndes og afsluttes.

6. Rejse –og afbestillingsforsikring

Rejselyst anbefaler på det kraftigste, at kunden tegner en rejseforsikring, inden rejsen påbegyndes. Ønsker kunden at tegne en afbestillingsforsikring via Rejselyst, skal kunden meddele Rejselyst dette og indbetale beløbet sammen med depositum for rejsen.

I forbindelse med danske såvel som lokale højtider på rejsemålet, kan det være nødvendigt, at restbeløbet indbetales tidligere end normalt. Det skyldes ændrede betalingsfrister hos f.eks. hoteller og andre leverandører.

7. Pas, visum og vaccinationer

Kunden skal være i besiddelse af et gyldigt pas med minimum seks måneders gyldighed ved rejsens afslutning samt de for rejsens gennemførelse nødvendige dokumenter, herunder visa og bevis for påkrævede vaccinationer. Rejselyst oplyser ved indgåelse af aftalen kunden om pas og visumkrav samt de øvrige nødvendige dokumenter og forhold for rejsens gennemførelse. For visse lande gælder der særlige regler for ind- og udrejse. Hvis dette er tilfældet, vil det fremgå af aftalen. Kunden kan kontakte Rejselyst for yderligere information om disse regler.

Har kunden ikke dansk pas eller har denne dobbelt statsborgerskab, skal kunden gøre Rejselyst opmærksom herpå, således at kunden kan få den korrekte rådgivning, herunder henvisning til de relevante myndigheder. Der henvises i den forbindelse til www.um.dk og www.ssi.dk.

Har kunden behov for at medbringe medicin, der indeholder euforiserende stoffer, er kunden selv ansvarlig for at kunne dokumentere behovet for dette. Kontakt egen læge for udarbejdelse af dokumentation.

8. Navne på rejsedokumenter

Kunden er ansvarlig for, at de navne, der fremgår af rejsedokumenterne, er identiske med det fulde navn, der fremgår af kundens pas. Når kunden videregiver navn og andre oplysninger til Rejselyst, at det særdeles vigtigt, at kunden er meget omhyggelig. Bliver kunden opmærksom på uoverensstemmelser mellem rejsedokumenter og pas, skal kunden straks meddele dette til Rejselyst, som vil forsøge at korrigere fejlen. Beror uoverensstemmelsen på kundens forhold, vil udgifter forbundet hermed afholdes af denne. Hvis ændringer ikke er muligt, kan kunden ikke holde Rejselyst ansvarlig.

9. Rettidigt fremmøde

Såfremt flybilletter er en del af pakkerejsen, skal disse benyttes i den korrekte rækkefølge, da luftfartsselskabet ellers vil annullere de resterende flystrækninger. F.eks. kan kunden ikke kun benytte sig af en hjemrejse. Kunden skal have afsluttet et eventuelt check in i overensstemmelse med de i rejseplanen eller ved anden tydelig anvisning oplyste tidspunkter og steder for seneste check in på ud- og hjemrejsen.

Kunden skal ankomme i lufthavnene i god tid og straks holde sig orienteret om opdaterede afgangstider, terminaler og gates. Kunden er ansvarlig for at gøre opmærksom på sig selv i check in-køen, hvis kunden må forudse, at denne ikke kan nå at have afsluttet check in inden for de oplyste tidspunkter.

10. Kundens manglende efterlevelse

Overholder kunden ikke kravene til pas, visa eller vaccinationer, angivelse af korrekt navn på rejsedokumenterne samt gennemgang heraf og reglerne om rettidig fremmøde, kan kunden ikke gøre krav gældende hverken mod Rejselyst, formidleren eller underleverandøren til pakkerejsen for de følgevirkninger, mangler, gener eller tab, som den manglende efterlevelse af kundens generelle pligter medfører.

11. Overdragelse af pakkerejsen

Kunden kan overdrage rejsen til en anden person mod et gebyr på DKK 750, medmindre Rejselysts underleverandører helt eller delvis begrænser en overdragelse. I disse tilfælde vil Rejselyst undersøge mulighederne og omkostningerne ved en evt. overdragelse. Meddelelse om overdragelse skal ske til Rejselyst senest 70 dage inden rejsens påbegyndelse. Meddelelse efter dette tidspunkt medfører, at kunden mister retten til at overdrage pakkerejsen. Overdragelse kan alene ske, hvis den person, til hvem pakkerejsen overdrages, opfylder de af Rejselyst ved aftalens indgåelse, anførte nødvendige betingelser og krav for gennemførelse af rejsen, herunder pas, visa og sundhedsmæssige krav. Kunden og den person, til hvem pakkerejsen er overdraget, hæfter solidarisk for betaling af eventuelle restbeløb og omkostninger som følge af overdragelsen.

12. Kundens ændring af pakkerejsen

Såfremt kunden ønsker at foretage ændringer i pakkerejsen, skal denne kontakte Rejselyst hurtigst muligt. Hvis det er muligt for Rejselyst at ændre pakkerejsen, skal kunden afholde de ekstraudgifter, som ændringerne medfører samt et ændringsgebyr på kr. 750 pr. person. Rejselyst er ikke forpligtet til at foretage ændringer i pakkerejsen. Såfremt kunden ønsker at foretage ændringer, og dette ikke er muligt, anses ændringen som en afbestilling af pakkerejsen og en ny bestilling.

13. Rejselysts ændring af pakkerejsen

Hvis Rejselyst må aflyse rejsen eller ikke kan gennemføre rejsen som aftalt, informeres kunden hurtigst muligt herom samt oplyses om dennes rettigheder. Hvis Rejselysts ændringer i aftalen er væsentlige, eller hvis rejsen aflyses, uden at dette skyldes kundens forhold, har kunden følgende rettigheder:

 • kunden kan hæve aftalen og få tilbagebetalt samtlige beløb, der er indbetalt i henhold til aftalen, eller

 • kunden kan deltage i en anden pakkerejse efter eget valg, såfremt Rejselyst uden uforholdsmæssige omkostninger eller tab kan tilbyde dette

Kunden skal underrette Rejselyst om sit valg inden rimelig tid efter, at meddelelse om ændringerne er modtaget af kunden. Vælger kunden at deltage i en pakkerejse af højere værdi, skal kunden betale prisforskellen. Har pakkerejsen en ringere værdi end den oprindeligt bestilte, skal Rejselyst tilbagebetale kunden prisforskellen.

14. Fortrydelsesret og afbestilling

For køb af pakkerejser gælder der ingen fortrydelsesret, jf. forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 12. Sker afbestilling senere end 61 dage før afrejsen, har Rejselyst ret til at beregne sig den totale pris for rejsen i afbestillingsgebyr. Pakkerejselovens almindelige regler for afbestilling gælder i øvrigt.

15. Afbestilling i tilfælde af krigshandlinger mv.

Kunden kan vederlagsfrit afbestille en pakkerejse, hvis der inden for et tidsrum af 14 dage før pakkerejsens påbegyndelse på rejsemålet eller i umiddelbar nærhed af dette forekommer krigshandlinger, naturkatastrofer, livsfarlige og smitsomme sygdomme eller andre hermed ligestillede begivenheder. Begivenheden skal være fastslået eller dokumenteret på en tilstrækkelig objektiv måde, f.eks. af Udenrigsministeriet, sundhedsmyndighederne mv. Se www.um.dk og www.ssi.dk. For rundrejser gælder, at kunden alene har ret til at afbestille den del af pakkerejsen, der foregår i det frarådede område. Hvis denne del af pakkerejsen udgør en væsentlig del af pakkerejsen, har kunden imidlertid ret til helt at afbestille rejsen.

16. Mangler og reklamation

Konstateres en mangel efter rejsens begyndelse - undervejs eller på rejsemålet - skal kunden straks efter konstateringen reklamere over manglen til Rejselyst, eventuelt til Rejselysts repræsentant på rejsemålet eller den underleverandør, som manglen angår. Hvis Rejselysts repræsentant eller underleverandør ikke kan eller vil afhjælpe eller ikke efter kundens opfattelse afhjælper tilfredsstillende, skal kunden straks reklamere direkte over for Rejselyst.

Kunden skal sikre sig, at reklamationen bliver noteret af Rejselysts medarbejdere og/eller underleverandører på stedet i skriftlig form. Herudover bør kunden sørge for at få udleveret en kvittering for reklamationen.

Undlader kunden at reklamere som beskrevet ovenfor, mistes retten til efterfølgende at påberåbe manglen og rette krav mod Rejselyst, da Rejselyst ikke har haft mulighed for at udbedre manglen.

17. Begrænsninger i Rejselysts erstatningsansvar

Luftfartsselskaberne har det direkte ansvar for transportens korrekte gennemførelse efter Warszawa og Montreal konventionerne, EU Forordning 889/2002 og 261/2004 samt Luftfartsloven.

Rejselyst begrænser sit ansvar til de på enhver tid gældende beløbsgrænser, der fremgår af Warszawa og Montreal konventionerne (luftbefordring), Athen konventionen og EU forordning 392/2009 (befordring til søs) og COTIF konventionen og EU forordning 1371/2007 (jernbanebefordring). Rejselysts erstatningsansvar kan derfor ikke overstige det beløb, som gælder for de transportører, der har det direkte ansvar for befordringen.

Den gældende SDR kurs (XDR) findes på www.nationalbanken.dk

Begrænsningerne på den maksimale erstatning efter Warszawa og Montreal konventionerne er sat til:

 • Ved passagerers død eller tilskadekomst: 113.100 SDR – såfremt luftfartsselskabet kan godtgøre, at det ikke har handlet uagtsomt eller optrådt ukorrekt, eller såfremt hændelsen skyldes tredjemands uagtsomme eller ukorrekte opførsel

 • Ved skader der skyldes forsinkelse af persontransport: 4.694 SDR

 • Ved ødelæggelse, bortkomst, beskadigelse eller forsinkelse af bagage: 1.131 SDR

 • Begrænsningerne på den maksimale erstatning efter Athen konventionen og EU Forordning 392/2009 er sat til:

 • Ved passagerers død eller tilskadekomst: 250.000 SDR til 400.000 SDR – alt efter tilskadekomstens årsag samt transportørens udviste skyld

 • Ved ødelæggelse, bortkomst eller beskadigelse af håndbagage: 2.250 SDR

 • Ved ødelæggelse, bortkomst eller beskadigelse af køretøjer, herunder bagage i eller på køretøjet: 12.700 SDR – transportøren er kun ansvarlig for skade forvoldt på grund af fejl fra dennes side

 • Ved ødelæggelse, bortkomst eller beskadigelse af anden bagage end håndbagage og køretøjer: 3.375 SDR

 • Såkaldte ”værdigenstande” erstattes ikke efter regelsættene.

 • Begrænsningerne på den maksimale erstatning efter COTIF konventionen og EU forordning 1371/2007 er sat til:

 • Ved passagerers død og tilskadekomst: 175.000 SDR

 • Ved tab af eller skade på genstande: 1.400 SDR

 • Ved helt eller delvist tab af et køretøj: 8.000 SDR

 • Ved skade på genstande efterladt i køretøjet: 1.400 SDR – transportøren er kun ansvarlig for skade forvoldt på grund af fejl fra dennes side

18. Reklamationer efter rejsens afslutning

Krav om erstatning, forholdsmæssigt afslag i rejsens pris (kompensation) eller ulempegodtgørelse som følge af mangler, der er blevet reklameret korrekt over, og som ikke er blevet afhjulpet af Rejselyst - skal inden rimelig tid efter rejsens afslutning fremsættes over for Rejselyst. I modsat fald mister kunden retten til at gøre krav mod Rejselyst gældende.

19. Værneting og lovvalg

Kan enighed om et erstatningskrav og/eller beløb mv. ikke opnås ved klage til Rejselyst eller formidleren, kan kunden indbringe klagen for Pakkerejseankenævnet - se hjemmesiden www.pakkerejseankenaevnet.dk. En klage kan også indgives via den europæiske platform for online tvistløsning på http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Rejselysts e-mail adresse er til brug herfor info@rejselyst.dk.

Alle tvister og uoverensstemmelser, der måtte opstå eller udspringe af en given aftales tilblivelse og/eller opfyldelse, og som ikke kan løses mellem parterne alene eller ved Pakkerejseankenævnet, skal, hvis parterne ønsker sagen prøvet, henvises til de danske nationale domstole til endelig afgørelse og vil være underlagt dansk ret.